அஸ்வினி நட்சத்திர பிறந்தவர்களின் பலன்கள் | Ashwini Natchathiram Features

Ashwini nakshatra characteristics, career, padas, remedies, Ashwini – the horse head . ashwini (00.00-13.20 aries) signifies commencement, particularly the energies of ketu. it is marked by a pair of bright stars in the. ஆடி மாதத்தில் பிறந்தவர்களின் குணாதிசயங்கள்!, ஆடி மாதத்தில் பிறந்தவர்களின் குணாதிசயங்கள்! மேலும் பல.